Algemene voorwaarden voor de zorgprofessional

voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de zorgprofessional

Welkom bij De Nodige Zorg!
In deze voorwaarden vind je de afspraken die gelden als je gebruik maakt van de diensten die wij leveren. Als wij het over De Nodige Zorg als organisatie hebben, spreken wij hier over wij of ons.

Wat doet De Nodige Zorg?
De Nodige Zorg is een uitzend en bemiddelingsbureau waar zelfstandige zorgprofessionals en uitzendkrachten – na onze toestemming – in contact kunnen komen met de bij ons geregistreerde zorgorganisaties.

Registratie
Voorafgaand aan de registratie bij De Nodige Zorg is er een intakegesprek en willen wij graag een aantal gegevens controleren. Is de uitkomst van deze screening positief? Dan wordt er een modelovereenkomst opgesteld tussen de zorgprofessional, zorgorganisatie en De Nodige Zorg. Als een zorgorganisatie of zorgprofessional zich registreert bij de Nodige Zorg is dat altijd gratis.

De modelovereenkomst
Wanneer een zorgorganisatie of zorgprofessional daadwerkelijk van de bemiddelingsdiensten van De Nodige Zorg gebruik gaat maken, wordt dit bevestigd met een digitale modelovereenkomst per ingezette zorgprofessional. Deze modelovereenkomst is pas geldig op het moment dat zowel de zorgorganisatie als de zorgprofessional deze modelovereenkomst digitaal heeft ondertekend.
Nu kunnen zorgprofessionals de aangeboden diensten van de zorgorganisatie via onze planning inzien. In de online planomgeving geeft de zorgorganisatie aan welke opdrachten er aangeboden worden en de zorgprofessionals geven aan welke opdrachten ze kunnen vervullen. De zorgorganisatie krijgt vervolgens de mogelijkheid het aanbod te accepteren of af te wijzen.

Kosten en betaling van tarief en bemiddelingsdiensten
De tarieven van de zorgprofessionals die ingezet kunnen worden, worden vooraf met de zorgorganisatie vastgesteld. Bij het prijsvoorstel hanteren wij het uurtarief dat de zorgprofessional zelf heeft aangegeven. Dit is een vast all-in tarief, alleen bij nachtdiensten en feestdagen wordt een toeslag van 20% extra berekend. De bemiddelingskosten voor De Nodige Zorg bedragen 20% bovenop het tarief van de zorgprofessional. Het gebruik van de systemen zoals planning en facturatie zijn voor de zorgorganisatie bij de bemiddelingskosten inbegrepen. De zorgprofessional staat geen marge af aan De Nodige Zorg. Wij berekenen voor hen alleen een bijdrage voor gebruik van de online-scholing, het facturatie programma, de voorfinanciering en het plansysteem. De kosten daarvan zijn € 20,- exclusief btw per maand en starten in de maand dat de eerste opdracht via De Nodige Zorg gewerkt is. Is er korter of langer zorg verleend dan vooraf afgesproken of klopt er iets niet? De zorgorganisatie of de zorgprofessional kunnen de afwijkende tijden op de planning aanpassen. Dit moet gebeuren binnen 72 uur nadat de zorg verleend is. De zorgorganisatie en de zorgprofessional moeten de aangepaste tijden beiden accepteren.

De vordering die de zorgprofessional op een zorgorganisatie heeft door de gewerkte dienst, wordt digitaal in rekening gebracht bij de zorgorganisatie. Dit gebeurt zodra de zorgprofessional zijn/haar factuur heeft gestuurd én zijn gewerkte uren digitaal heeft ingeboekt. De betreffende zorgorganisatie krijgt hierover een melding en kan vervolgens de uren digitaal controleren, accorderen en overgaan tot betaling.

Aansprakelijkheid
Wij zijn geen zorgorganisatie en vertegenwoordigen geen zorgorganisaties. De zorgprofessional is zelf verantwoordelijk voor de zorg die verleend wordt en voor het nakomen van de afspraken die gemaakt zijn met de zorgorganisatie. De Nodige Zorg is daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk. De Nodige Zorg geeft geen instructies aan zorgprofessionals en staat niet in voor de kwaliteit van zorg die de zorgprofessional verleent. De Nodige Zorg houdt ook geen toezicht op de zorg. Wij plaatsen geen zorgorganisaties bij zorgverleners en andersom; als een zorgprofessional niet in staat is om de afgesproken zorg te verlenen is De Nodige Zorg daar niet voor verantwoordelijk.
De zorgprofessional zorgt ervoor dat hij/zij voldoet aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (‘WKKGZ’); voldoet aan de eisen die er voor
zijn beroep gelden; voldoende bekwaam is en blijft (door nascholing) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Door het accepteren van deze voorwaarden, vrijwaart de zorgprofessional ons als wij aansprakelijk gesteld worden in verband met de zorg die de zorgprofessional heeft verleend.

Kwaliteit
Wij vinden het belangrijk dat de zorgprofessionals die zich bij ons inschrijven een bepaald kwaliteitsniveau hebben. Ze moeten daarom aan een aantal eisen voldoen, die wij controleren door middel van een screening. Wij hebben hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • een kopie van een geldig ID (met BSN)
  • kopieën van relevante diploma’s
  • kopie VOG (niet ouder dan 2 jaar)
  • kopie bewijs inschrijving Kamer van Koophandel & btw-nummer
  • evt. Big registratienummer (vanaf MBO niveau4)
  • Kopie polisblad & betalingsbewijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Een actuele cv
  • Bewijs van aansluiting bij een erkende geschilleninstantie
  • Schriftelijk referentie formulier met contactgegevens

We willen ook dat de zorgprofessional verklaart dat hij/zij nooit op staande voet is ontslagen, niet is geschrapt uit het BIG-register en niet in het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn staat. Ook verklaart de zorgprofessional dat er geen zaken zijn waardoor aan zijn betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit zou kunnen worden getwijfeld. Dit verklaart de zorgprofessional door ondertekening van het inschrijfformulier van De Nodige Zorg.

Bovendien vragen wij om referenties.
Na de registratie van de zorgprofessional houden wij controle of hij/zij nog aan alle kwaliteitseisen voldoet. Indien dit niet mogelijk is of blijvende vragen oproept kunnen wij niet voor de zorgprofessional bemiddelen.

Ben je ontevreden?
Is er ontevredenheid over diensten van De Nodige Zorg? Laat ons dit dan weten via info@denodigezorg.nl. Wij zullen dan ons best doen om je alsnog tevreden te stellen. Lukt dat niet? Dan kun je
altijd een klacht indienen bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.org ). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie.

Privacy
De Nodige Zorg is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het functioneren van haar site of programma’s. Wij gebruiken de (persoons)gegevens die wij ontvangen om een profiel aan te maken. Daarnaast gebruiken wij enkele algemene gegevens in onze digitale planning. Wij bewaren zelf géén privacygevoelige gegevens van onze klanten, spelen ook geen gegevens door aan derden en voldoen aan de privacywet AVG. Nadat wij de gegevens van een zorgorganisatie of zorgprofessional ontvangen hebben, wordt een account aangemaakt met behulp van de ontvangen (digitale of papieren) documenten. Je verklaart bekend te zijn met de Privacyverklaring van De Nodige Zorg en daarmee akkoord te zijn.

Concurrentiebeding
Ben of was je bij ons geregistreerd als zorgprofessional? Je mag zonder onze toestemming, inschrijven bij andere bemiddelingsbureaus. Wanneer je bij een zorgorganisatie gaat of wil gaan werken waar jij ook diensten gewerkt hebt via De Nodige Zorg dan volgen wij een zeer liberaal beleid.

Duur en wijziging van de voorwaarden
De zorgorganisatie en de zorgprofessional accepteren deze voorwaarden door zich te registreren bij De Nodige Zorg. Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van registratie en voor  onbepaalde tijd. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Natuurlijk informeren wij je over zo’n wijziging en krijg je van ons een bericht om indien dit aan de orde is, een nieuwe
modelovereenkomst te accepteren. Zolang de voorwaarden nog niet geaccepteerd zijn, is er geen modelovereenkomst mogelijk en kun je niet in onze programma’s. Ben je het niet
eens met een wijziging, dan kun je de modelovereenkomst die je met ons hebt altijd opzeggen. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Beëindigen Samenwerking
Wil je – om wat voor een reden dan ook – geen gebruik meer maken van onze diensten? Of willen wij jou onze service niet meer aanbieden? Dan laat je ons of laten wij jou dit per email
weten. Wij halen jouw profiel dan, op werkdagen, binnen 48 uur uit het systeem en deze gebruikersovereenkomst eindigt dan ook. De overeenkomst eindigt ook als De Nodige Zorg failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt uitgesproken; of de regeling schuldsanering natuurlijke personen op jou van toepassing is verklaard; of als wij onze activiteiten staken.

Contactgegevens De Nodige Zorg
De Nodige Zorg B.V.
Koningshof 6a
5688GD Oirschot
KvK-nummer: 72697768
info@denodigezorg.nl
06-11446856
Vertegenwoordigd door: Hugo van Wely & Anita Berben

Gegevens inzien, aanpassen of te laten verwijderen
Volgens de nieuwe wet- en regelgeving heb jij recht om te weten welke informatie bedrijven, zoals ons, van jou bewaren. Daarnaast heb je het recht om je
persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gegevens inzien en aanpassen
Je kunt gegevens inzien in jouw profiel, wil je jouw gegevens aanpassen, dan is dit beperkt mogelijk via de persoonlijke instellingen in jouw account. Wil je meer aanpassen, dan kan je via email een verzoek sturen.

Gegevens verwijderen
Wil je echter geen gebruik meer maken van De Nodige Zorg en wil je hierbij al jouw gegevens verwijderen? Dan vragen wij of je een mail naar info@denodigezorg.nl wil sturen met jouw verzoek.
Graag ontvangen wij bij jouw aanvraag dan een kopie van je identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat jijzelf je gegevens wilt verwijderen. Iemand anders, naast je wettelijke
vertegenwoordiger, mag dit namelijk niet bij ons aanvragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Toestemming van gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons
bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een klacht indienen
Graag willen wij je  erop  wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via deze link.